34767362f738c8c801377ecaf9df35c46af071ee

KFID2019 report: 60 fondsenwervende organisaties in discussie over online fondsenwerving

Op 16 mei jongstleden organiseerde Kentaa de derde Kentaa Fundraising Inspiration Day in het Spoorwegmuseum. Een dag speciaal voor onze klanten die in het teken stond van ontmoeten en inspireren. Meer dan 100 fondsenwervers en medewerkers van zo'n 60 fondsenwervende organisaties waren dit jaar aanwezig.

Tijdens het middagprogramma gingen deze experts in online fondsenwerving met elkaar in discussie aan de hand van de volgende stellingen:

 1. Offline en online fondsenwerving zijn moeilijk te combineren
 2. Teleurstellingen over niet behaalde doelen moet je delen
 3. Zonder Social Media is je platform kansloos
 4. Goede crowdfunding rewards zijn de sleutel tot succes
 5. Een actieplatform is hét middel om jonge generaties duurzaam aan je te binden
 6. Online collecteren zal de komende jaren enorm gaan groeien
 7. Een doelbedrag communiceren bij een evenement komt het resultaat ten goede
 8. Experimenteren met streefbedragen levert meer inkomsten op
 9. Een actieplatform voor bedrijven is een nog onbenutte kans

Hoewel de meningen en ervaringen van onze klanten sterk uiteenliepen, werden er goede ideeën en ervaringen gedeeld. In dit artikel vind je de hoogtepunten en tips uit de discussies.  

1.    Offline en online fondsenwerving zijn moeilijk te combineren 

Tijdens deze discussie kwam naar voren dat het vooral lastig is om tijdens een offline evenement, traffic te genereren voor jouw online platform. Voor een evenement kan het wel werken: ter plekke inschrijven voor een evenement is succesvol gebleken.

Kentaa tip: Zorg dat er op je offline bijeenkomst een computer aanwezig is waarop mensen zich kunnen inschrijven (begeleid dit wel). Anderzijds kun je het zelf bijhouden. Binnen het Kentaa platform kun je als beheerder deelnemers opvoeren.

Niet alles hoeft online. Hoewel dat klinkt als een open deur, wijs actiestarters en deelnemers daar wel op. 

Kentaa tip: Benader deelnemers, actiestarters en online collectanten per e-mail om ze te wijzen op offline mogelijkheden. Denk aan een giften box op een feest, club of vereniging. Maar ook het ophangen van posters en het gebruik van offline sponsorformulieren (deze worden binnen het Kentaa platform aangeboden). Offline ingezamelde donaties kunnen als één donatie op het platform worden gestort.

Met offline bijeenkomsten als blijk van waardering kun je retentie op je platform verhogen. Terugkerende deelnemers en actiestarters zijn waardevol en halen meer op.

 2.    Teleurstellingen over niet behaalde doelen moet je delen

Voorafgaand aan de discussies hebben bezoekers van de dag aangegeven of ze het eens waren met deze stelling. Bijzonder in dit geval was dat bijna iedereen in de zaal het eens was met deze stelling. Tijdens de discussie bleek dat echter dat het in de praktijk niet wordt gedaan. 

De consensus was dat beter het positieve nieuws gedeeld kan worden: wat is er wel gelukt?

Men gaf aan dat doelen vaak vanuit een interne business case worden bepaald op basis van een financieel plaatje. Dat maakt ze soms niet helemaal realistisch. Om teleurstellingen te voorkomen kun je daarom beter alleen goed doordachte en haalbare doelbedragen communiceren. Ben je niet zeker van de haalbaarheid, communiceer dan geen doelbedrag.

Kentaa tip: Zorg dat je in ieder geval weet wat je moet zeggen als je een doel niet behaalt en mensen daar vragen over stellen. Wat gebeurt er met het geld dat is opgehaald? Wat kun je daarmee bereiken? Is er een plan B? Wordt de campagne verlengd? Allemaal zaken die je van tevoren al helder kunt stellen.

3.    Zonder Social Media is je platform kansloos

Met deze stelling was iedereen het eens. Social media is immers niet meer weg te denken uit onze samenleving.

De mate waarin social media wordt gebruikt en effectief is, hangt van de doelgroep af. 

Door deelnemers van de discussie worden Facebook, Twitter en LinkedIn het meest gebruikt om de boodschap te verspreiden en het platform aan te jagen.

Kentaa tip: Het personaliseren van social media deelteksten kan helpen om meer bezoekers, deelnemers en donateurs naar je platform te trekken.

In zijn algemeenheid wordt Instagram steeds vaker ingezet om de organisatie te promoten. De belemmering van Instagram is dat je geen links kan delen in posts. Wel kan dat in Instagram stories vanaf 10.000 volgers en dat wordt steeds interessanter.

Kentaa tip: Hoe zet je social media het beste in voor het promoten en aanjagen van jouw platform? Enkele ideeën: zet actiestarters, deelnemers en collectanten in het zonnetje door hun actiepagina’s en persoonlijke verhalen te delen. Bedank donateurs via social media voor hun bijdrage en beantwoord vragen. Deel mijlpalen en successen van je platform: maak er een feestje van. Nieuwsberichten op jouw actieplatform kun je ook gemakkelijk doorzetten. Live registraties van acties of events kunnen de beleving en betrokkenheid vergroten.

Lees ook: Van passieve social media volger naar actieve supporter

4.    Rewards zijn de sleutel tot succes bij crowdfunding

In deze sessie is een goed inhoudelijk gesprek gevoerd over het gebruik van tegenprestaties bij crowdfunding. Hoewel in de peilingen de meningen verdeeld waren, was men het tijdens de discussie unaniem oneens met de stelling.

Als er gebruik wordt gemaakt van rewards, kies dan voor relevante en inhoudelijke (liefst immateriële) tegenprestaties. Toegang tot speciale events of presentaties bijvoorbeeld.

Rewards kunnen helpen om de donatiebedragen te sturen: door een tegenprestatie aan te bieden zijn mensen eerder geneigd een hoger bedrag te doneren.

De echte sleutel tot succes, aldus de groep: de motivatie van de projecteigenaar, de impact van het project en het goed definiëren van de crowd.

Kentaa tip: Een crowdfunding reward hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. Het ontvangen van een speciale nieuwsbrief, een postkaart of een videoboodschap zijn voorbeelden van goede immateriële rewards. 

5.    Een actieplatform is hét middel om jonge generaties duurzaam aan je te binden

Een algemene conclusie was dat een actieplatform één middel was om jongeren te binden, maar niet per se hét middel. Het meeste succes werd gevonden bij scholen. Hierbij was de fondsenwerving onderdeel van een (langdurige) samenwerking tussen het goede doel en de school. 

Iedereen was het erover eens dat het succes van jongeren op een actieplatform, net zoals bij andere doelgroepen, met name afhankelijk is van goede begeleiding. Minder in technische zin, maar met name het uitspreken van waardering en persoonlijk contact is belangrijk.

Door ambassadeurs deel te laten nemen aan het actieplatform, kun je de jongeren extra interesseren. Denk aan YouTubers of bekende Nederlanders.

Kentaa tip: Je kunt deelname op het actieplatform stimuleren door acties te bedenken die jongeren aanspreken, waar ze zich bij aan kunnen sluiten. Denk aan gamen voor het goede doel, 24 uur lang livestreamen voor het goede doel, etc. Bedenk je goed wat er speelt binnen de doelgroep, of beter nog: vraag het!

De persoonlijke connectie die iemand heeft met het doel blijft het belangrijkst. Is deze er, zoals bijvoorbeeld bij goede doelen die te maken hebben met bepaalde ziektebeelden, dan wordt er eerder een langdurige relatie opgebouwd.

Kentaa tip: Onderzoek van de Hogeschool Gent en KU Leuven heeft uitgewezen dat jongeren zich wel degelijk binden aan goede doelen, al hebben ze daar wat meer tijd voor nodig dan oudere generaties. Je kunt ze daarbij helpen door:

 • Eerlijk, transparant en persoonlijk te communiceren
 • Keuzemogelijkheden te bieden voor het steunen van jouw organisatie
 • Te vragen welke vorm van communicatie hen aanspreekt en hieraan gehoor te geven
 • Hen te waarderen en bedanken voor de steun die ze bieden, waarbij een positieve ervaring zwaarder weegt dan een gadget
 • In te spelen op hun directe omgeving door bijvoorbeeld peer-to-peer fondsenwerving in te zetten
 • De impact van hun steun duidelijk te maken.

Lees ook het blogartikel

6.    Online collecteren zal de komende jaren enorm gaan groeien

Het merendeel van de deelnemers van deze sessie was het eens met de stelling. Het meest algemene argument was dat online blijft groeien, dus online collecteren ook. Net als bij de traditionele collecte zit daar wel werk in voor non-profits, het gaat niet vanzelf.

Tijdens de sessies werd er gesproken over de verhouding tussen online collecteren en andere kanalen, zoals het actieplatform. Zijn ze onderling vervangbaar of juist aanvullend? Laat de keuze wat dat betreft aan de achterban zelf.

De grootste uitdaging bij het realiseren van groei is het netwerk van de meest betrokken vrijwilligers en collectanten. Dit netwerk wil je niet uitputten en daarom is enige creativiteit geboden. Terecht kwam ook de opmerking: dit netwerk breidt zich ook uit en kan daarom wel benut worden.

Kentaa tip: Soms is het lastig om online collectanten een tweede keer te vragen om te collecteren. Wat daarbij kan helpen is een ander project waarvoor geld wordt ingezameld. Dan heeft men minder het gevoel twee keer precies hetzelfde te doen. Daarnaast is het zeker van belang om de collectant zijn of haar impact te laten zien.

7.    Een doelbedrag communiceren bij een evenement komt het resultaat ten goede

Tijdens de discussie waren de meningen verdeeld. Enerzijds kan een doelbedrag helpen om donateurs en actiestarters samen naar een doel te laten werken. Het wordt tastbaarder en toont urgentie.

Anderzijds werd er ook gezegd dat het voor teleurstellingen kan zorgen als het niet behaald wordt, terwijl er een prachtbedrag is opgehaald. (Zie ook stelling 2)

Een goede tip kwam van een organisatie wiens evenement het doelbedrag had bereikt (het geld gaat naar medisch onderzoek). Zij lieten vervolgens een arts een filmpje opnemen. Hij bedankte de mensen voor hun steun maar gaf ook aan dat er voor het onderzoek nog meer geld nodig was. Daarom kon het streefbedrag weer omhoog!

Kentaa tip: Zorg dat het doelbedrag haalbaar en realistisch is. Gebruik data van vorige evenementen om een inschatting te maken van het aantal deelnemers dat je verwacht. Ook kun je kijken wat zij gemiddeld per persoon ophaalden om op die manier een realistisch doelbedrag te berekenen.

8.    Experimenteren met streefbedragen levert meer inkomsten op

Iedereen was het eens met deze stelling. Het experimenteren met streefbedragen kan meer inkomsten opleveren. Desalniettemin hangt het wel van de specifieke situatie af. Voor de verschillende vormen van fondsenwerving, gelden specifieke regels.

Bij crowdfunding is het experimenteren met het streefbedrag (in dit geval het doelbedrag), niet aan te raden. Een voorwaarde voor een succesvol crowdfunding project is namelijk een goed onderbouwd en doordacht doelbedrag. 

Bij een fondsenwervend evenement ligt het anders. Daarover wordt er door de fondsenwervers in de groep verschillend gedacht. Zo werd er aangegeven dat een algemeen streefbedrag voor het evenement donateurs kan afschrikken. Als alternatief werd een streefbedrag soms pas op een later moment genoemd, als al een deel van de beoogde opbrengst binnen is. Anderen gaven aan het juist wel te tonen. Zij communiceerden transparant over de opbrengst van vorige edities en de ambitie om een nog hoger bedrag op te halen.

Dan zijn er de streefbedragen van individuele actiepagina’s (deelnemers) en teampagina’s. Ook dat wordt op verschillende manieren aangepakt. Bijvoorbeeld: het streefbedrag niet voorstellen, maar de actiestarter zelf laten kiezen. Een te laag ingestoken streefbedrag kan namelijk ook remmend werken. Een goede manier om een streefbedrag te bepalen is aan de hand van resultaten en data uit het verleden: wat werd er toen gemiddeld opgehaald? 

Kentaa tip: Zoals hierboven duidelijk wordt, er zijn vele verschillende manieren om om te gaan met streefbedragen. Voor het bepalen van een goed streefbedrag geldt altijd: kruip in de huid van de doelgroep en zorg dat experimenten goed doordacht zijn. 

9.    Een actieplatform voor bedrijven is een nog onbenutte kans

Het grootste gedeelte van de deelnemers aan deze stelling discussie was het eens met de stelling. Wat precies de kansen zijn, vonden velen lastig aan te geven omdat er nog relatief weinig ervaring is opgedaan.

Een mogelijkheid die al wel is toegepast is bedrijven deel laten nemen aan bestaande evenementen. Daarvan is wel enige effort en gedrevenheid nodig bij de werving.

In ieder geval kan het actieplatform worden meegenomen in de propositie naar bedrijven. Wel belangrijk daarbij is dat de bedrijven worden ontlast en begeleid. Het gebruikmaken van het platform moet voor hen zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. De tijd die je daar insteekt als fondsenwervende organisatie moet je zien als een investering.

Kentaa tip: In het kader van het binden van bedrijven… maak voor bedrijven een speciaal pakket voor de samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijvenpagina op je actieplatform (vul deze voor het bedrijf), een aantal tickets of coupons voor een bestaand evenement, mogelijkheid om een logo of andere uiting te plaatsen (online of offline tijdens een evenement). Hoe persoonlijker, hoe beter, want je hebt nog altijd met mensen te maken.

 

---

Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!